Založ si blog

17 – 99, 9% ľudí na Slovensku nevie, čo znamenajú sviatky Veľkej noci, nevedia súvislejšie vysvetliť ani ich význam, pôvod a dokonca ani históriu!

Skutočný význam Veľkej noci nechápu nielen Slováci, ale je to celoeurópsky problém. Ak si teraz každý sám pre seba premietne v mysli, ako vníma on sám tieto sviatky, bude po prečítaní nasledujúcich riadkov prekvapený nielen sám zo seba, ale i zo svojej neschopnosti pátrať po skutočných hodnotách a význame kľúčových udalostí roka, s prirodzeným dopadom nielen na jeho vieru a presvedčenie, ale aj na jeho celkový život.

Sviatky Veľkej noci sú všeobecne spájané s ukrižovaním Ježiša Krista. Toto nás účí tradícia, dejepis i náboženstvo na základe doložených historických udalostí. História Veľkej noci však siaha oveľa hlbšie, až do obdobia zhruba 1300 rokov pred ukrižovaním Ježiša Nazaretského.

Veľká noc vznikla ako spomienka na pamätnú noc ohromnej udalosti, ktorá sa udiala v Egypte za vlády Ramesse druhého. V tom čase sa v židovskom národe objavil prorok a učenec Mojžiš, ktorý vyrastal práve na faraónovom dvore za veľmi dramatických okolností.

Židovský národ bol v tomto čase v područí egyptského národa už viac ako 400 rokov. Sprvoti sem prišiel na podnet Jozefa, najstaršieho Jakubovho syna. V tej dobe boli židia doslova vítaní v národe egyptskom, pretože z tohoto dovtedy neznámeho židovského kmeňa zrazu vyšiel záchranca a spasiteľ Egypta, ktorý egyptský národ uchránil pred mimoriadne veľkou prírodnou „pohromou“, korá sa blížila na Egypt.

Jozef svojím prorockým výkladom faraónovho sna zachránil Egypt a okolité kmene od mimoriadne krutého obdobia sedem rokov trvajúceho sucha a neúrody. Keďže po reálnom naplnení týchto udalostí bol Jozef uznaný ako záchranca Egyptského národa, faraón ho vymenoval za jeho Správcu s veľkými právomocami. Takto uznávaný v Egypte Jozef následne zavolal svojich bratov a tí priniesli túto zvesť aj do svojho kmeňa.

Jozef zároveň vyjednal u stále vďačného faraóna možnosť, aby sa tento neveľký židovský kmeň natrvalo usadil v Egypte so všetkými privilégiami. A Egypťania si židov aj vážili až do doby, kým sa tento národ nezačal pod „ťarchou“ nesmierneho blahobytu nadmieru rozmnožovať a to až do neúnosnej miery.

Vtedy si jednotliví vládcovia Egypta postupne začali uvedomovať ohrozenie zo strany už zjavne preľudnených židov a tak postupnými tvrdými zásahmi si tento národ nakoniec podrobili, ujarmili a vzali do otrockého poručníctva. Keďže židia nechceli opustiť Egypt, rešpektovali tieto nové nariadenia, hoci s nevôľou, no nakoniec sa im plne podrobili aj pod tlakom represií.

Ubehlo teda zhruba 400 rokov od počiatku „vmiešavania sa“ židovského národa s národom egyptským, až sa objavil Mojžiš. Bolo by ale nateraz obsahovo nesmierne náročné popisovať chronologické udalosti tejto kľúčovej osobnosti Židovského národa, môžeme sa však aj ku tomuto vrátiť v neskorších pojednaniach.

Úlohou Mojžíša bolo vyviesť židovský národ z područia Egypta, pretože v tomto čase sa už jednalo o priame otroctvo židovského obyvateľstva pre Egypt. Násilie, vraždy a tresty smrti neboli ničím neobvyklým, nehovoriac o nahromadenej duševnej porobe u ľudí tohoto národa, ktorý tvorilo vtedy rádovo už niekoľko desaťtisíc ľudí.

Mojžišovi okrem brilantných rétorických schopností a čistého a logického uvažovania bola daná „do rúk“ moc ovládať a riadiť prírodné sily, teda spolupracovať s nimi nám dosiaľ nepoznaným spôsobom /priekopníkom v novodobých dejinách v tomto smere bol vynikajúci vedec srbského pôvodu Nikola Tesla/.

Za priamej podpory bytostných síl prírody mohol Mojžíš spustiť a iniciovať udalosti, ktoré sú v biblii známe napr. aj ako „10 egyptských rán“. Tou najťažšou pre Egypt bola posledná desiata rana, ktorá prišla ako následok tvrdošijného odporu faraóna nepustiť židovský národ za hranice Egypta, o čo dlhodobo žiadal Mojžíš.

V osudný deň varoval Mojžíš faraóna, že ak neprepustí židovský národ z poroby Egypta, príde desiata, najtvrdšia rana. Faraón neuposlúchol Mojžiša a v nasledujúcu noc sa udialo čosi veľmi výnimočné, mystické až nadpozemské – Mojžíš varoval faraóna, že ak ich neprepustí z Egypta, všetci prvorodení v Egypte zomrú, vrátane faraónovho syna!

Faraón sa Mojžišovi vysmial, i keď 9 predošlých rán bolo ozaj veľmi tvrdých a zjavných, no neveril, že Mojžiš dokáže ovládať bytostné sily tak zásadným spôsobom /mimochodom, tieto bytostné sily boli spolučinné napr. aj pri stavbe pyramíd a  ďalších kolosálnych stavieb prehistorickej doby a spolupôsobili tiež pri enormnom a náhlom priblížení sa Mesiaca k Zemi, kedy sa tento vychýlil zo svojej dráhy natoľko, že vyvolal na Zemi masívne kontinentálne pohyby, za ktorých bol potopený obrovský svetadiel Atlantída i s drvivou väčšinou jej obyvateľov/.

V tú noc nastalo v egypte ohromné dianie, ktoré zaskočilo i v jediného Boha veriacich židov – za prísnych pokynov a rád Mojžíša boli všetci prvorodení židia uchránení, no všetci prvorodení egypťania podľahli ťažkému typu telesného kolapsu. Faraón po tejto následnej smrti svojho jediného syna v zúrivosti prepustil Mojžiša aj so svojím národom z Egypta, ale krátko na to vybičovaný až do amoku slepej nenávisti začal tento unikajúci národ prenasledovať a to, ako nakoniec faraón sj so svojim vojskom dopadol je mnohým aspoň zovňajškovo známe /aj o tom, čo sa v skutočnosti udialo na brehu Červeného mora si môžeme pohovoriť neskôr…/.

Pre židovský národ, ktorý bol desiatky rokov v tvrdej porobe Egypta, bolo toto vyslobodenie oveľa väčšieho významu, ako bol v novodobých dejinách napr. pád komunistického režimu v strednej a východnej Európe.

Preto pre židovský národ boli tieto udalosti v onu osudnú noc tak zásadného významu, že židia okamžite začali toto obdobie uctievať a sláviť ako svoju vďaku Stvoriteľovi, ktorý im múdrym vedením k tomu povolaných a určených jednotlivcov pomohol k tomuto vyslobodeniu /v tejto dobe žilo na Zemi, ako i v Egypte a jeho okolí okrem Mojžiša niekoľko ďalších mimoriadne obdarených ľudí, ktorí spolupôsobili na týchto kardinálnych udalostiach, týkajúcich sa nielen židovského národa – a dokonca v tomto období bolo na Zemi zakotvené a stelesnené Svetlo zoslané od Stvoriteľa…/.

Stojí tiež ešte za zmienku, že pred touto udalosťou pojem „Veľká noc“ neexistoval. Kalendár, tak ako ho poznáme dnes, nebol v tej dobe ešte uzákonený, tiež neexistoval. Vždy však boli nielen v židovskom národe učenci a astrológovia, ktorí dokázali bezpečne vypočítať PRIBLIŽNÉ obdobie, kedy sa toto udialo. Ten výpočet platí i pre dnešné časy a je to presne v prvú sobotu/dnes nedeľu po prvom splne po dni jarnej rovnodennosti.

Jarná rovnodennosť je iba navonok „len“ astronomický úkaz. Je to veľký cyklus pre planétu Zem a jej obyvateľov, odohrávajúci sa v rozpätí troch dní kolo 20 marca, kedy v určitom konkrétnom bode slnko „získava vládu nad tmou“, teda deň začína byť dlhší ako noc. Toto obdobie ako vieme trvá 6 mesiacov a každý rok sa opakuje.

V deň jarnej rovnodennosti i vtedajšie európske kmene na pokyny svojich mágov a kúzelníkov /ľudí, ktorí dokázali spolupracovať s bytostnými silami prírody/ vykonávali rôzne rituály s veľkou symbolikou, ako napríklad do dnešných čias dochované „upaľovanie moreny“. Morena, ako staroslovanská vládkyňa zimy, noci, tmy a smrti bola symbolicky v podobe slamenej figuríny v tento deň zapálená a hodená do vôd a riek s úmyslom „odplaviť noc a tmu“ do neznáma, pretože si všetci uvedomovali, že iba slnko, jeho teplo a sila so všetkými jeho vplyvmi umožní prežiť na Zemi každému jednotlivcovi, kmeňu, národu.

Ale vráťme sa k Mojžišovi a židom. Z onej Veľkej noci sa stal právom uznávaný sviatok, majúci pre židov podobný a dokonca väčší význam, ako narodenie človeka. Boli a sú to tzv. „narodeniny židovského národa“, pretože dovtedy sa židosvská národ formoval v hraniciach viac menej kmeňového charakteru a až obdobie v Egypte dalo tomuto kmeňu črty a rysy národnostného, v našom ponímaní štátneho útvaru.

No a bol to práve sviatok Veľkej noci, no takmer o 1300 rokov neskôr po Mojžišovi, kedy vstúpil Ježiš so svojimi učeníkmi s veľkou nechuťou a nevôľou do Jruzalema, tušiac, aký osud ho tam zastihne. Podrobnosti týchto udalostí nie sú predmetom daného pojednania, ale treba zvýrazniť fakt, že k onej prvotnej Veľkej noci sa pridružil ešte ďalší dej nesmierneho významu nielen pre židov, ale pre celé vtedyjšie i súčasné ľudstvo – odsúdenie a ukrižovanie Ježiša z Nazaretu. V skutočnosti sa však jednalo o vraždu spáchanú na Synovi Božom! /k tomuto sa ešte neskoršie vrátime/.

Ježiš bol však ukrižovaný cez deň, odsúdený cez deň, akurát zradený bol za skorého rána jedným z jeho učeníkov – Judášom Iškariotským.

Novodobé Veľkonočné sviatky sú teda v skutočnosti „dvojakou oslavou“, upomienkou na udalosti onej Noci v Egypte /inak by pojem „Veľkej noci“ ani nikdy nevznikol/ a zároveň upomienkou na ukrižovanie a smrť Božieho Syna.

Účinkovanie a pôsobenie Ježiša z Nazaretu, hoci bol napoly žid a napoly riman sa netýkalo len židovského národa, ale malo význam pre všetkých vtedajších i súčasných obyvateľov na planéte Zem. Dokonca Jeho pôsobenie zasahovalo a trvale zasahuje i do oblastí oveľa ďalej, než sú hmotné úrovne Stvorenia.

Na záver ešte jedno zamyslenie. Súčasný právny aparát sa snaží správať demokraticky s dodržiavaním ľudských práv a slobôd, čo zaručuje a presne vymedzuje ústava. No i náš národ tvoria národnostné menšiny, rôznych kultúr a rôzneho vierovyznania, ktoré zatiaľ v tichosti akceptujú takéto plošné slávenie niečoho, k čomu ich neviaže ich história a ani tradície. Preto právom toto môžu považovať za diskrimináciu.

Napríklad taký slovensky hovoriaci moslim /moslim pôvodom po rodičoch, starých rodičoch a pod…/, by oveľa radšej slávil svoj ramadán ako štátom uznaný sviatok, než napr. Veľkú noc a pokiaľ by sa našiel šikovný právnik z ich radov, mohol by na základe dnešného práva uspieť napr. v bezprecedentnom konaní v danej veci na ústavnom súde /samozrejme za predpokladu, že by bola moslimská viera v našom regióne klasifikovaná ako štátom uznané náboženstvo, čo je však v niektorých európskych krajinách dlhodobo v platnosti/.

Vec by mohla byť napríklad obhajovaná tým, že taký moslim, budhista, vyznavač Krišnu a pod. by chcel na Veľký piatok ako i na Veľkonočný pondelok pracovať a zarábať na obživu pre svoju rodinu, pretože jemu tieto európske tradície z povahy veci samej nič nehovoria a nemôžu mu byť ani takouto formou nanútené, pretože existuje klauzula ústavy o slobode vierovyznania, zachovaní a zachovávaní tradícií svojich predkov a pod…je to teda vec na vážne zamyslenie. Navyše, taký moslim z pohľadu svojej viery klasifikuje Veľkú noc ako „sviatok neveriacich“, čo má byť z jeho strany dokonca potierané a napádané.

/Takáto odbočka od hlavnej témy článku je tu uvedená preto, lebo v celoeurópskom meradle a najmä v západoeurópskych krajinách žije v súčasnosti pomerne početná skupina obyvateľov moslimskej národnosti, ktorí sú pripravení kedykoľvek zmobilizovať svoje sily, ak by cítili priame ohrozenie seba samých či svojho národa a svojej kultúry. A toto netreba podceňovať!/.

Veľká noc má teda svoje nenahraditeľné opodstatnenie aj v našej kultúre a tradíciách, je však hlboko nepochopená v jej obsahovom význame ako i vo význame Ježišovho odkazu pre celé ľudstvo / o Ježišovom živote a Jeho skutočnom poslaní si pohovoríme – ako to už bolo opakovane naznačené vyššie – v niektorom ďalšom článku/.

 

Bezprecedentný paradox v otázke Stvorenia sveta opisovaného v biblii.

 

http://lubos2226.blog.pravda.sk/2014/09/30/bezprecedentny-paradox-v-otazke-stvorenia-sveta-opisovaneho-v-biblii/

 

MARAKÉŠ! Zánik KRESŤANSTVA na Slovensku!

24.05.2018

MARAKÉŠ! Touto deklaráciou sme vraj ohrození! Máme sa zomknúť a uchrániť tradičné hodnoty, tradičnú rodinu a naše kresťanské korene! Ale pekne poporiadku - hovorí niekomu niečo Karma? viac »

Kresťania, evanjelici, pravoslávni a ďalší – dokedy sa necháte klamať svojími cirkvami?

15.05.2018

Článok o falošnom náboženskom vykreslení Ježišovho "zmŕtvychvstania" z 22. 04. 2018, očakávane vyvolal na sieťach silnú diskusnú vlnu, pričom z hľadiska charakteru otázok a reakcií, je viac »

Prečo nás náboženstvá, úplne a bez výnimky, klamú?

23.04.2018

Ruku na srdce - koľkí z vás ste v živote skutočne hľadali Pravdu? Pravdu o svete, o živote, o celom našom bytí? Teda aj Pravdu o viere, o jej koreňoch, podstate a význame? Každý môže predsa viac »

Boris Johnson

Arménsky komik sa vydával za premiéra a volal so šéfom britskej diplomacie

24.05.2018 16:59

Britský minister zahraničných vecí Boris Johnson telefonoval 18 minút s mužom, ktorý sa vydával za arménskeho premiéra Nikola Pašinjana.

ZMOS, 29. snem, Bratislava

ZMOS: Miestnu územnú samosprávu aj verejnú správu je potrebné zreformovať

24.05.2018 16:58

Ide o jeden zo záverov 29. snemu Združenia miest a obcí Slovenska v Bratislave.

blesk, búrka

Blesk zabil muža, s dáždnikom v ruke sa skryl pod stromom

24.05.2018 16:27

Dve tragické chyby spravil v stredu večer František (36) z Nitry. V čase búrky sa ukryl pod strom a držal v ruke dáždnik. Blesk, ktorý ho zasiahol, ho na mieste zabil.

zdravotné sestry, sestričky, asistenti

Krajčí: V petržalskej nemocnici je pre chýbajúce sestry veľmi vážna situácia

24.05.2018 16:27

Situácia v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda v bratislavskej Petržalke je veľmi vážna až kritická, keďže v zariadení je nedostatok sestier.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 82
Celková čítanosť: 484048x
Priemerná čítanosť článkov: 5903x

Autor blogu

Kategórie