Založ si blog

Židia zavraždili Ježiša, versus Dankove nálepkovanie antisemitizmom!

Motto: „Zlo na Zemi sa vždy manifestuje a prejavuje skrze ľudí, ktorí sa s týmto zlom stotožnili a stali sa jeho vykonávateľmi! Aby zlo na Zemi malo reálnu, skutočnú moc, zachytí sa vždy v politických, ako i náboženských kruhoch, zachytí sa u tých „najväčších špičiek!“

Predsena Národnej rady, jeden z najvyšších ústavných činiteľov Slovenska, Anderj Danko, sa v návrhu definície o antisemitizme, v bode 9, zrejme stratil zdravý rozum, čím sa z pohľadu histórie, aj vďaka tomuto počinu, celkom určite zaradil medzi najhorších politikov novodobého Slovenska!

V pracovnej definícii návrhu zákona o antisemitizme, ktorý vyšiel „z rúk“ Andreja Danka, je v tomto bode návrhu vyslovene zakázané, citujem:

Je zakázané používanie symbolov, alebo obrazov, spájaných s klasickým antisemitizmom, ako sú napr. tvrdenía o tom, že Židia zabili Ježiša…“

Pán Danko, kedy ste stratili súdnosť, vecnosť a objektívnosť?

Vážne a razantne musím odmietnuť túto časť Vašej definície, pretože sa z hľadiska terajšieho pozemského práva, z hľadiska logiky ako i z hľadiska zdravého sedliackeho rozumu, nezakladá na Pravde a skutočnosti!

Pýtam sa Vás, kto je z hľadiska dnešného i starého rímskeho práva vrah, – ten, kto vraždu vykoná, alebo ten, kto ju zosnuje, kto túto vraždu iniciuje a očividne o ňu žiada u vtedajšej politickej špičky Ríma?

Židia zavraždili Ježiša rovnako, ako Rimania! To platí v prípade, ak život Ježiša berieme z čisto racionálnej a pozemskej roviny. Ak by sme otázku postavili do religióznej roviny, nieje na Slovensku zákon, ktorý by obmedzoval a upravoval charakter viery každého jednotlivca. Ak podľa súčasnej a pripomínam falošnej viery, je religiózne postavená dogma, že Ježiš prišiel na svet zomrieť vedome, teda že už na Zem, pred svojim narodením, prichádzal s tým, že bude zabitý, tak táto dogma absolútne nesúvisí so žiadnou formou tzv. „židovskej otázky“!

Vrahmi sú v tomto prípade teda obe strany, i keď bremeno zodpovednosti je vyššie na strane Židov, pretože oni vraždu iniciovali a naplánovali!!

Lenže podľa tohto Vášho návrhu definície, ktorá bola schválená poslancami NR, sú zakázané tvrdenia o tom, že Židia zabili Ježiša!

Toto je očividná LOŽ, resp. Dankov „darček“ – výsmech Slovensku k tohtoročnému Adventu a Vianociam, ktorému chce dať v tomto smere zjavne nepríčetný Danko „punc pravdivosti“, lebo asi predpokladá, že ľudia „dole“ a teda aj jeho voliči, sú zjavne tupé stádo nemysliacich ľudí, preto musí byť v tejto stručnej analýze vysvetlená vecná a faktická rovina otázky pre všetkých, ktorí v budúcnosti môžu byť v tejto veci nejako postihovateľný, očividne zneužitým pozemským právom!

V prvom rade treba striktne odmietnúť túto časť definície a vysloviť faktografické presvedčenie, že Ježiš zavraždený bol a bol zavraždený práve vtedajšími Židmi!

Ale čo je to vlastne „antisemitizmus?“

Pojem „anti“ predstavuje v tomto prípade odpor, negáciu, resp. „proti“ a pojem „semiti“ zahŕňa v sebe všetky semitské národy, kam patria okdem iného i arabi, no predovšetkým Židia. V danej veci sa však tento pojem „antisemitizmu“ dotýka výhradne Židov.

Antisemitizmus všeobecne je teda také vnímanie Židov, ktoré sa môže prejaviť ako nenávisť k Židom! Antisemitizmus sa zároveň môže prejavovať ako rasový prejav nenávisti, alebo náboženský prejav nenávisti resp. mixom oboch.“

Každá nenávisť je úpadkom morálky a dobrých mravov a preto aj zjavnú nenávisť k Židom treba jednoznačne odsúdiť!

Pokiaľ ale sudca, pri súdnom pojednávaní, zhromažďuje dôkazy vo veci, neznamená to, že je zaujatý voči obvinenému, alebo že ho dokonca nenávidí, ale plní si len svoje „rozhodcovské“ povinnosti vo veci. Sudca na základe logiky a platného právneho poriadku zhromažďuje faktografické údaje pre a proti, z dôvodu vynesenia objektívneho a spravodlivého verdiktu vo veci!

A nie inak je to i v prípade človeka, najmä, ak chce byť v tejto otázke v súlade so svojim svedomím a vytvorením si zdravého, plne objektívneho úsudku vo veci.

Aké sú teda fakty v danej veci zavraždenia Ježiša?

Ježišov proces sa z pohľadu historikov nesie v dvoch rovinách, v politickej a náboženskej.

Ježišovo pôsobenie na verejnosti však malo čisto ideologický základ. Netýkalo sa ani rasy, ani politiky a ani žiadneho náboženstva. Ježišovým poslaním bolo ukázať ľuďom správnu cestu života a vysvetliť im, ako dosiahnúť už na Zemi morálne čistý život, život bez zloby a nevraživosti ľudí medzi sebou. Ježiš poukazoval na duchovný pôvod človeka, ako i na to, že človek je súčasťou veľkého Božieho plánu na Zemi a že len v poznaní Božích pravidiel a zákonitostí, môže človek nielen dosiahnúť spásu svojej duše, ale že sa tým môže aj priblížiť k svojmu Bohu na Nebesiach.

Ježiš priniesol Pravdu od Boha až na Zem. Pravdu o tom, kým sme, prečo sme tu a kam kráčame. Cestu k dosiahnutiu tohto Cieľa podrobne vysvetľoval v Blahoslavenstvách, ako i v bezpočetných obrazoch a prirovnaniach, podobenstvách, ktoré vyslovil a ktoré mnohé boli evanielistami aj zachytené.

Sprievodnými javmi tohto Ježišovho pôsobenia boli i zázraky, resp. rýchle uzdravenia z dôvodu, že Ježišovou podstatou je pomáhajúca Láska a v tomto smere pomáhal všade tam, kde prišiel do styku s ľuďmi. To Božské v ňom zrýchľovalo účinky pozemských dejov až k najvyššej možnej hranici, čím dochádzalo k okamžitým uzdraveniam všade tam, kde bola k tomu pripravená pôda.

Zvesť o tomto celkovom druhu Jeho pôsobenia sa rozniesla veľmi rýchlo a keďže Ježiš pútal na seba obrovské masy ľudí, stal sa potencionálne nebezpečným človekom pre vtedajšiu politickú a náboženskú špičku „v jednom“, teda pre kňažstvo Židovského národa, ktoré Mesiáša síce očakávalo, no v Ježišovi Ho nielenže nespoznali, ale Ho aj odmietli!

Keďže Ježišova popularita rástla do nezmerných rozmerov, zosnovali a iniciovali Jeho vraždu, pretože ich vplyv, postavenie a moc boli týmto Jeho pôsobením od základu ohrozené.

Ak by vtedajší židovský národ a ľudia podržali Ježiša, kňažstvo Izraela by bolo odsúdené na zánik a preto sa vrhli do boja na život a na smrť s Ježišom!

O tom, že týmito dejmi, nesúce jasné znaky zákernosti a podlosti, je ľudstvo neustále sprevádzané, svedčí aj naša súčasná Slovenská prítomnosť, kedy je napríklad Kotlebova strana ĽSNS politickou mocou národa vyhlasovaná za extrémistickú stranu „zla“ a je všemožne potieraná a pranierovaná!

Hľadajú sa cesty, vytvárajú sa zákony so snahou zničiť túto stranu a aj ich predstaviteľov z politického života, lebo sú reálnym ohrozením súčasných politických špičiek, pretože ľudia sa vo veľkom pridali k víziám tejto strany, lebo prináša svoj špecifický návod na to, ako skvalitniť stav našej spoločnosti.

Ich programové vyhlásenie ako i piliere ich politickej činnosti nesú zjavné znaky ozdravenia spoločnosti od všetkého mocenského, falošného a korupčníckeho konania, no vzhľadom k tomu, že spravodlivosť a rozkvet národa na Slovensku nesmie nastať, tak je tejto strane krivdené v podobnej rovine „na život a na smrť“, ako v prípade Ježiša, i keď Poslanie Ježiša bolo samozrejme v absolútne inej rovine, než je poslanie ĽSNS na Slovensku.

Princíp je ale ten istý a paralela tohto diania neodškriepiteľná – vládnuca moc označuje za extrémistu každého, kto chce, aby v spoločnosti vládol poriadok a Spravodlivosť.

Z pohľadu židovských najvyšších predstaviteľov, ktorým vtedy vládol Kaifáš, bol Ježiš obyčajným extrémistom, nebezpečným človekom, „siahajúcim“ po ich vplyve a moci, po ich nenažratosti a bezbrehej pýche! Len pre túto zaslepenosť a pýchu nemohli títo farizeji konať inak!

Tu treba ešte zdôrazniť jednu skutočnosť:  Zlo na Zemi sa vždy manifestuje a prejavuje skrze ľudí, ktorí sa s týmto zlom stotožnili a stali sa jeho vykonávateľmi!

No a aby zlo malo na Zemi skutočnú moc, zachytí sa vždy v kruhoch politických a náboženských špičiek!

Bolo tomu tak vtedy a je tomu tak i dnes! Preto je spoločenský život na celej Zemi v rozklade, pretože toto zlo má za cieľ spôsobiť totálny kolaps spoločenských hodnôt! Doslova usiluje o zničenie všetkého dobrého, čo na Zemi ešte je!

Dnešné politické špičky predstavujú vysoký stupeň aktívne sa prejavujúceho zla na Zemi, pretože zlo v pozadí, ešte väčšie zlo oligarchie plne ovláda tieto politické špičky, k čomu sa pridáva ešte zlo náboženských predstaviteľov, čím sa dnes dosiahol zmätok doby v takom rozsahu, aký tu ešte nikdy nebol.

Súvisí to však s dávno ohlasovaným očistným Dianím, ktoré na Zemi práve prebieha.

Ale vráťme sa späť k Ježišovi.

Pre vtedajších židosvkých kňazov a veľkňazov – Kaifáša, Annáša a spol., bol Ježiš extrémistom a ohrozením ich existencie, preto jediným možným riešením, ako ho odstaviť, bolo zosnovanie Jeho úkladnej vraždy!

Stačilo im, ak si k sebe naklonia jedného z najbližších Ježišových dôverníkov a tým bol učeník Judáš. Judáš v rozhodujúcej chvíli zapredal svoje svedomie a zradil Ježiša, čo dopomohlo k Jeho dolapeniu a k vykonštruovanému procesu s Ním. Keďže židia boli vtedy pod nadvládou Rímskeho impéria, v každej oblasti mal svoju miestodržiteľskú pobočku vysoký predstaviteľ Ríma, ktorému vtedy vládol cisár Augustus a v tomto prípade to bol Pilát, miestodržiteľ Ríma v Jeruzaleme.

Je zaujímavé, že Židia v tej dobe neuveriteľným spôsobom nenávideli Piláta a mali s ním veľké roztržky. Lenže Ježiša nenávideli ešte viac, lebo Pilát neohrozoval náboženských predstaviteľov v Jeruzaleme natoľko, ako práve Ježiš. Preto sa v tejto veci radšej spojili s Pilátom, len aby od seba odvrátili reálne hroziace nebezpečentvo.

To, ako sa napokon celý proces s Ježišom udial je podrobne zadokumentované a vyžadovalo by si to ďalší článok a ďalšiu analýzu, ako tento proces prebehol /v prípade záujmu čitateľov sa k tomuto môžeme vrátiť/. Výsledok je však zjavný a podrobnosti si dnes dokáže každý dohľadať.

Ježiš bol odsúdený k smrti, na priamy podupd a vplyv veľkňažstva v Jeruzaleme, i pre zradu Judáša a napokon i pre zradu davov, ktoré veľkňažstvo v rozhodujúcej chvíli zmanipulovalo a nahuckalo proti Ježišovi!

Nepomohla ani skutočnosť, že Pilát nevidel na Ježišovi nič, za čo by mal zomrieť a tak si povestným spôsobom „umyl svoje ruky“ tým, že nechal rozhodnúť Židov, či Mu bude udelená Milosť, alebo smrť! A Židia rozhodli!

Pilát, ako vojenský miestodržiteľ Ríma v Jeruzaleme previedol výkon rozhodnutia, ktorý už nedokázal zvrátiť. Podvolil sa radšej Kaifášovi, lebo vedel, že ak mu nevyhovie, bude mať so Židmi len nové problémy. Vina z tejto vraždy preto zásadným spôsobom dopadla i na plecia Piláta! Karma, teda spätné účinky tohto rozhodnutia podľa Božieho Zákona zvratného pôsobenia ho však dostihli už čoskoro. Onedlho na to bol za svoje prešľapy odvolaný do Ríma a krátko na to odsúdený do vyhnanstva, kde spáchal samovraždu!

Judáš, po ukrižovaní Ježiša, spáchal samovraždu takmer okamžite a Kaifáš bol podobne na popud Ríma pozbavený svojej funckie o 4 roky po Ježišovej smrti, teda v rovnakom čase, ako Pilát. U Kaifáša treba ešte dodať, že pod pláštikom „náboženskej dobrosrdečnosti“ neurobil ani jeden židovský náboženský predstaviteľ toľko zla, ako práve on. Intrigy, lži, úplatky, dehonestácia práva a spravodlivosti i vraždy za cenu udržania si vplyvu a moci, boli jeho životným krédom, ako sa to deje i dnes v radách politických, náboženských a oligarchických špičiek!

Len dnes sa všetko deje oveľa sofistikovanejším spôsobom, lebo pozemské a cirkevné zákony sú naklonené týmto amorálnostiam a zvrhlostiam najvyššieho druhu. Robia tak priamo, alebo nepriamo, kedy sú tieto rozhodovacie inštitúcie ovládané výkonnou mocou, ovládané alebo vydierané!

Z pohľadu účinkov Božích zákonov Kaifášom súčasnosti je vedenie Európskej únie, Judášom prezident Kiska, paralela nie náhodná! Dnes tu prebieha snaha potierať a zničiť principiálnu Pravdu a Spravodlivosť, čo súvisí so zničením čistých národných a náboženských hodnôt najmä Slovanských národov! Je preto zrejmé, ako skončí toto zlo na jednej i druhej strane, lebo Božia Spravodlivosť nenechá so sebou dlho manipulovať!

Ale Andrej Danko sa stáva ďalším prisluhovačom zla a týmto nepravdivým a nezmyselným tvrdením ukrižoval fakty, vecnosť i poctivú sedliacku logiku a tým aj Pravdu samotnú hneď vedľa Ježiša, toho Ježiša, ktorý Pravdu priniesol!

Pán Danko, ako teda dokážete, že Ježiš nebol zavraždený Židmi? Kto je vrahom podľa práva, ten čo skutok vykonal alebo ten, ktorý ho zosnoval a zariadil?

Pán Andrej Danko, pýtame sa Vás oprávnene – státisíce znechutených Slovákov touto verejnou cestou, ako chcete zdôvotniť a faktami preukázať, už na oko očividný nezmysel, ktorý vo svojej vecnosti spadá do chápania logiky dnešných žiakov vyšších stupňov ZDŠ?

Ako chcete dokázať opak, keď historické pramene hovoria jednoznačne vo Váš neprospech?

Slovensko chce počuť Vašu odpoveď!

Ľuboš Ďurfina

Vyhlásenie: Nikdy som nevystupoval a ani nepísal proti Židom ako rase a nikdy som nebol voči tomuto národu nejako zaujatý. Tvrdím z presvedčenia, že každá rasa, každá kultúra a národ, má právo vyvíjať sa k svojmu pravému rozkvetu, pokiaľ sa tento rozkvet a vývoj aj chce opierať o múdre pravidlá tohoto sveta, resp. o Božie zákony! Do akej miery sa tento národ vo svojom vývoji opiera o Bože pravidlá, to nech posúdi Boh!

Na druhej strane Židov z religiózneho hľadiska nemám rád a to z jednoduchého dôvodu!

Židia naoko hovoria o Ježišovi, ako o prorokovi. No vo svojich kruhoch je pre nich len falošným prorokom a klamárom, ktorému oni neveria jediné slovo! Z dôvodu, že sa vyhlásil za Božieho Syna!

Pre Židov je tento Ježišov pravdivý výrok o svojom pôvode podľa ich Tóry bezbrehým rúhaním sa „ich“ Bohu!

Kristus znamená Christos, teda Pomazaný, Mesiáš alebo Vykupiteľ v preklade a preto máme kresťanské sviatky, lebo Mesiáša sme spoznali v Ježišovi. Židia Ho nespoznali a dodnes Ježiša odmietajú uznať v tejto rovine!

Židia teda z povahy veci samej nemajú radi človeka, ktorý sa rúhal „ich bohu“ tým, že sa vyhlásil za Syna Boha a tak pochopiteľne, kďže ja som nielen uveril v Ježiša, ale som nadobudol presvedčenie, že je Synom Božím, tak pochopiteľne z tohto dôvodu v otázke náboženstva nemám rád Židov, pretože popierajú a potierajú to, čo je PILIEROM môjho života!

Keď Židia nemajú radi Ježiša, na základe čoho by som ich ja mal mať rád? Mám byť pokrytcom a ísť proti svojmu svedomiu?

Ale ak niekoho nemám rád, tak to neznamená, že budem ku nemu zároveň cítiť aj nenávisť! Vás pán Danko tiež nemám rád, lebo robíte chybu za chybou s tvrdým dopadom pre Slovensko a hrabete k sebe moc i peniaze rovnako, ako Vaši súputníci! Že sa mýlim?? Tak rozdajte všetky svoje majetky v prospech ozdravného Diania Slovenska, vydobite si priemernú mzdu a buďte v tomto smere VZOROM pre všetkých Vašich kolegov! Ak toto učiníte, budem Vám veriť každé slovo, ktoré poviete! Že sa to však nestane, som si viac ako istý! Preto verím v Božiu Spravodlivosť ako i to, že každý raz prijme odplatu za svoje skutky!

A ak by sa našiel jeden človek a jeden čitateľ tohto článku a vyhlásenia, ktorý by chcel tvrdiť, že obsahom týchto slov som ho podnietil k nenávisti voči Židom, ak by sa našiel jediný taký človek, tak z povahy veci samej tohto človeka na základe vyššie uvedených faktov a dôkazov treba urýchlenie odviezť na psychiatrickú kliniku, z dôvodu masívnej poruchy myslenia, ako i neschopnosti logickej vyvoditeľnosti zdravého a jednoznačného úsudku o veci!

Ľuboš Ďurfina

Nech rozprávajú iní: „VAROVANIE PRE VLASTENCOV! „

16.04.2019

NECH ROZPRÁVAJÚ INÍ!: Jony7340 Pani Harabina spinit nemusite on na vas nekyda, Na Harabina spini ko len moze, nehovorim ze je sväty ale pre Slovensko by bol ovela lepsim prez. ako Kiska, Gasparovic viac »

Vladimír Mečiar sa vyjadril o M. Kotlebovi dňa 13. 03. 2019 na Slobodnom vysielači nasledovne:

18.03.2019

"Samozrejme, že v zákulisných politických kuloároch pred voľbou na Ústavných sudcov sa hovorilo, že nejaká dohoda medzi Smerom a Kotlebom prebehla, no neviem o nej, vychádzam len z toho, čo viac »

Prečo Kotleba uzavrel tajnú dohodu so SMEROM a prečo to tají aj pred úzkym vedením predsedníctva strany? /analýza stavu na pokračovanie/

17.03.2019

Kotleba je to najhoršie „vlastenecké“ zlo, aké sa mohlo na Slovensku zakoreniť! Je to človek tak falošný a neúprimný, že pre dosiahnutie svojich, dnes už zjavne zvrhlých egoistických viac »

koronavírus

Do vojenskej nemocnice v Ružomberku priviezli muža s podozrením na koronavírus

25.02.2020 17:15

Výsledky by podľa hovorkyne mali byť známe najneskôr do 48 hodín.

matovič

Pripravuje sa už Matovič na funkciu premiéra?

25.02.2020 16:41

Vie si šéf OĽaNO predstaviť stretnutie so svetovými lídrami? Nemal by problém s jazykovou bariérou?

Peter Pellegrini

Premiér Pellegrini sa rozhodol prerušiť hospitalizáciu

25.02.2020 16:04

V metropole Ruskej federácie prijme Pellegriniho ako prvého lídra z Európy novovymenovaný ruský premiér.

gábor grendel

Grendela obžalovali pre ohrozenie bankového tajomstva Kočnera

25.02.2020 15:55, aktualizované: 16:26

Informoval o tom samotný Grendel na utorkovej tlačovej konferencii s tým, že mu prokuratúra v uplynulých dňoch doručila oznámenie.