Založ si blog

Autentický text Majstra Jána Amosa Komenského, ktorý nebol doposiaľ nikde uverejnený – nadčasové posolstvo tohto geniálneho mysliteľa.

Poznámka blogera:

Každý národ si udržal svoju svojbytnosť a hodnotu iba dovtedy, kým sa riadil zásadami a radami svojich predkov. V každom národe bola táto ich múdrosť podopretá aj veľkými osobnosťami a duchmi, ktorí žijúc túto múdrosť svojim životom a príkladom zanechali aj hlbokú stopu, ako pečať vernosti a oddanosti Bohu, počiatku všetkého Života. Pojem skutočného Boha je však v ľuďoch tak zakrpatený a zdehonestovaný, že bude potrebné vynaložiť preveľké úsilie na to, aby v ľuďoch vyvstal znova čistý obraz o jeho Moci, Dokonalosti a nádhere v čo najvernejej podobe. O toto sa snažil aj veľký duch Českého národa Jan Amos Komenský. Nech sa každý započúva do jeho všeobsiahlych slov v odhodlaní – vziať si pre seba dostatok odvahy a vytrvalosti k prerodu seba samého…

Autentický text Majstra Jána Amosa Komenského

/voľný preklad podľa českého originálu“

Hľa, mladí priatelia a druhovia, prichádzam k vám, lebo vôľa a sila prevelikého Ducha, všemocného Boha a Pána nášho, otočila kolesom dejín, aby priniesla vám dar preveľký, nezmerný – obdobie SLOBODY a VOĽBY.

Mladí moji druhovia v duchu, volám k vám s nádejou, ako k zástupcom národa milého, národa šľachetného. Pohľaďte, vláda tvojich veci sa k tebe navrátila, ľudia národa Českého. Aby ste však správne túto príležitosť, tento Dar, čo najusilovnejšie využili, na prosby moje i prosby anjelov v nebi, smel som sa k vám teraz priblížiť, aby s trochou môjho poznania o živote, odovzdal som vám so srdcom na dlani všetko, čo sám som tu na Zemi, a potom i v nebi, načerpal.

Rád by som k vám nasmeroval tok múdrosti, aby, keď sa budete v hľadaní cesty „AKO ĎALEJ“ rozhodovať, aby ste sa rozhodovali čo najmenej chybne. A verte, že chybne sa rozhodovať budete veľakrát. I to je dobré, lebo chybami sa človek učí rozoznávať, kde sídlí pravá Múdrosť a pravé Poznanie.

Avšak blúdenia nemá byť príliš!

Chcel by som vám preto na vašej ceste ukázať hlavné, Svetlom osvetlené úzké cestičky, aby ste neblúdili veľa, pretože veľa blúdenia nakoniec vysiluje a vedie k bezradnosti. Lebo vo svojom terajšom pohľade na svet vnímate všetko tak, že blúdili by ste kľudne i dvadsať rokov a i tak by ste výchoisko nenašli.

Priatelia, druhovia moji a bratia z rodín českých, moravských a sliezkých, túžím vám pomôcť!

Veľmi si prajem pohovoriť teraz s vami, aby svetlo, čo teraz žiari z vaších sŕdc, bolo s každým ďalším dňom jasnejšie a tak vám ale i iným prospešnejšie.

Poznanie, múdrosť, rozumnosť sú stupňami k žitiu Pravdy na Zemi!

Ó, kde teda začať, aby sme všetko za správny koniec uchopili, aby sa nám niť múdrosti správne odvíjala, aby správne a s ľahkosťou šlo sa nám spoločne vpred.

Teda po prvé:

Veľa, veľmi veľa ľudí teraz túži vládnuť druhým s tým, že im chcú pomôcť k lepšiemu životu. Kto však chce vládnuť, ten stane sa skôr či neskôr tyranom či škodcom. Vládnúť smie a môže tak činiť iba jediný – BOH, Pravečný Stvoriteľ! Právo vládnuť je odvekou a nikdy nezmeniteľnou výsadou Jediného Boha!

Čerpajúc z tohto Prameňa Života, človek ale môže a má spolupomáhať. Kto sa však rozhodne a chce viesť druhých, musí najskôr dokázať, že vedie a s istotou ovláda seba samého. Že život jeho je rozumne vedený a k vysokým ideálom smerujúci a že je aj oprostený každej nízkosti a nepeknosti.

Dlhodobé úsilie a skutočne múdrosťou naplnená práca pre druhých má byť tým, čo svedčí v prospech toho, kto sa uchádza o možnosť viesť druhých. Avšak tí, ktorí ho svojou voľbou podporujú, majú si byť vedomí svojej zodpovednosti!

Nikdy nevoľ nikoho len preto, aby si horší klin vytĺkol len o trochu menej horším klinom. Nariedením noci umelým osvetlením nevyjde slnko, ale len polonoc a polodeň. Ani jedno neprinesie trvalé šťastie a rozkvet, ani podporu k rastu prírody a tak ani vecí ľudských. Preto keď volíš, vyberaj dobre a so všetkou vážnosťou sa rozhoduj!

Vari by si na trhu kúpil zhnité ovocie? Či si ho nepreberáš až do najmenších maličkostí?

Vyberaj teda dobre, múdro, s rozvahou a rozumom. A ak si nevyberieš, požaduj ovocie nové, iné. Nenechaj sa vtlačiť do úzkych, že ovocie sa prebralo a tak musíš vyberať z odrobkov.

Ak teda nie si si pevne istý a rozhodnutý pri voľbe, radšej neber a odmietni, lebo len tak svoju vôľu uchrániš a uchováš čistú. No ak sa rozhodneš, potom nes svoju voľbu ako SPOLUZODPOVEDNOSŤ! Pouč sa preto, zbystri svoje zmysly pre ďalší výber, lebo ak toto nedokážeš, stávaš sa dobrovoľne otrokom a poddajným človekom, ktorý zapredáva svoje ideály. Potom si však nesťažuj nad svojím osudom.

Druhovia moji mladí, toľko je vám zapotreby dozrieť, aby ste jasne uvideli a cítili cesty ožiarené Svetlom, aby ste správne volili práve teraz, kedy sa vám všetkým otvára možnosť „kadiaľ a ako ďalej“.

Preto hovorím vám po druhé:

Poznaj každý, že cesta, ktorú možno právom nazývať „Život“, má začiatok a cieľ nielen telesný, teda narodenie a smrť, ale je i cestou ducha, ktorá vedie zo strany nevedomia k Svetlu poznania. A v tom spočíva dar, daný milostivým Stvoriteľom každému človeku. Cesta týmto smerom má byť cestou vzostupu cností človeka. Cestou, ktorá má byť naplno využitá predovšetkým k pokroku duše človeka a tak nielen k pokroku rozumu. Tento pokrok má viesť k rozhľadu, ktorý sa nazýva Múdrosťou.

Kto nehľadá múdrosť a rozhľad v živote, je pošetilcom nielen voči sebe samému, ale je zároveň aj previnilcom voči blížnym, ktorým mohol a mal byť svetlým sprievodcom na ich ceste. Múdrosti u človeka si Stvoriteľ váži najviac, teší sa z nej a dáva jej trvalo rásť nielen tu na Zemi, ale i vo svetoch Svetla, stojacich vysoko nad svetom hmoty, v ktorom teraz vidíte jediný svoj zmysel a cieľ.

Toto však je klam a múdry vie, že cesta človeka nekončí spráchnivením tela, ale že duša a duch, držiaci si v sebe jas a múdrosť, kráčajú ďalej do svetov presvetlených a jasných, nemajúcich hraníc, kde múdrí sa stretávajú a tešia v radosti z Božích milostí.

Múdrosť je veľkosťou ducha, je jeho súčasťou, ktorú nemožno vziať žiadnemu človeku. Nedá sa tiež odcudziť, ani skaliť. A nedá sa uvrhnúť ani do komnát žalárov, ani zadusiť či nebodaj pod zem zakopať. Ale mnohí si odcudzujú múdrosť sami v sebe, dokonca sa jej bránia v domnienke, že múdrosť a rozvážnosť je niečo, čo ich pripraví o šťastie a radosť.

Prosím, neuzatvárajte sa tomu, chcieť poznať múdrosť a pravdu vo vašom živote, pretože obe tieto prichádzajú zo Svetla, od Boha a sú pri poznávaní a ochutnávaní tým najlahodnejším pokrmom v živote každého z vás. Nepodriaďujte sa preto sami od seba na úroveň zvierat, ktoré nepoznajú ničoho iného, iba potravu a rozmnožovanie. Chcite sami pre seba viac, chcite všetko, chcite Múdrosť a Pravdu a nezastavujte sa na ceste k nim, akokoľvek vám bude mnohá prekážka chcieť zo strany tmy vstúpiť na túto presvetlenú cestu poznania.

Druhovia moji, teraz máte slobodnú voľbu čo chcieť a čo konať pre blaho svoje a blaho národa. Volám k vám, chcite spolu so slobodou Múdrosť a Pravdu! Iba oni vás môžu nasýtiť pravým potešením a spokojnosťou, z ktorej važaruje aj čistá radosť.

A ktomuto všetkému vám ešte za tretie volám:

Vyučujte múdrosti, veďte k Prameňu poznania, ku ktorému sa sami dopracujete a chcite toto i pre duhých. Postavte školy, v ktorých sa bude v radostnej tvorivosti a v osviežení poznávať nielen veda, prameniaca z poznania tajomstiev hmoty, ale choďte ešte ďalej pred vedu fyzikálnu a prírodnú pestujte a množte poznanie múdrosti a pravdy duchovnej, ktorá je základom všetkej ľudskosti v tej najrýdzejšej podobe, ktorú potrebuej kráľ i obchodník, matka vychovávajúca svoje deti, krajčírka či pastier kôz rovnakou mierou, pretože všetci sú ľuďmi a ich spoločné šťastie prejaví sa ako nádherný diel iba v celku spoločnosti..

Pamätajte, že všetky deti sú nadané k poznaniu Múdrosti a Pravdy. K týmto veľkým slnkám sveta musíme viesť deti cestou jednoduchou, cestou PRÍKLADU na prvom mieste!

Za zločinca najhoršieho druhu má byť označený ten, ktorý sa dopustí niečoho, čo v očiach a mysliach detí privodí pochybnosti, že múdrosť a pravda neexistujú, alebo že nemajú žiadnej ceny. Vždy pamätujte na to, aby v detských srdciach zostávala cesta ku Svetlu nezničiteľnou, neskrivenou a nepošliapanou. Na toto musia dbať nielen všetci učitelia, rodičia, ale aj všetci tí, ktorí sa s deťmi stretívajú vo svojej každodennosti.

Kto niekedy oklame a zneváži bezúhonnosť a nevinnosť skutočného dieťaťa, jeho detskú dôveru a čistú túžbu po dobre a láskavosti a otrasie jeho dôverou vo svet múdry a spravodlivý, taký je v očiach andelov v Nebi a Boha samotného videný ako zločinec, ktorého vina je i tisícnásobná, podobne ako u vyvrheľa toho najhoršieho druhu. Na toto človeče nikdy nezabúdaj!

Priatelia moji milí, len smelo vykročte vpred! Smelo do toho, pretože je čas na zmenu pre to nové, aké tu ešte nemohlo byť. Dbajte len toho, že ste ľudia zasluhujúci sa viesť ľudskosťou, múdrosťou a pravým poznaním o živote, ktoré čerpajúc z Darov Nebies, sú oveľa viac potrebné, ako čerpanie potravy pre svoj žalúdok, pretože sa jedná o pokrm duchovný, tak potrebný pre každého tvora božieho v tomto svete i Stvorení.

Chcite Múdrosť, aby bola v konaní iných, ale ešte viac chcite Múdrosť, aby bola vo vás a pri vás, keď sami jednáte a konáte s druhými a pre druhých. Nad všetkými prianiami a nad všetkým krátkodobým a to i vtedy, ak sa to javí ako výhodné, musí vládnuť Múdrosť, akokoľvek by vám pripadala horká a nepríjemná, lebo iba Múdrosťou je živý človek a v ňom aj živý duch. Chcite byť preto pravými ľuďmi a nie bábkami plytkosti a karikatúrou rýdzeho človečenstva…

Toto som vám chcel ešte povedať, ako vodítko do nového výhľadu vašej blízkej budúcnosti.

Nenechávajte si toto moje volanie ku vám iba pre seba, ale zdeľte toto všetkým, ktorí sa so záujmom pýtajú, aká má byť terajšia ich úloha v nových kulisách veľkého pódia, ktoré umožňuje naplniť to od základu NOVÉ, prichádzajúce zo všemúdrosti Božej.

Pokiaľ zvolíte správne cestu Múdrosti, rozkvitne vám šťastie a nastúpite ten pravý vzostup. Všetko máte len a len vo svojich rukách.

Preto voľte dobre. Lebo Múdrosť je nadovšetko tým najvyšším darom a potešením.

Jan Amos Komenský

Nech rozprávajú iní: „VAROVANIE PRE VLASTENCOV! „

16.04.2019

NECH ROZPRÁVAJÚ INÍ!: Jony7340 Pani Harabina spinit nemusite on na vas nekyda, Na Harabina spini ko len moze, nehovorim ze je sväty ale pre Slovensko by bol ovela lepsim prez. ako Kiska, Gasparovic viac »

Vladimír Mečiar sa vyjadril o M. Kotlebovi dňa 13. 03. 2019 na Slobodnom vysielači nasledovne:

18.03.2019

"Samozrejme, že v zákulisných politických kuloároch pred voľbou na Ústavných sudcov sa hovorilo, že nejaká dohoda medzi Smerom a Kotlebom prebehla, no neviem o nej, vychádzam len z toho, čo viac »

Prečo Kotleba uzavrel tajnú dohodu so SMEROM a prečo to tají aj pred úzkym vedením predsedníctva strany? /analýza stavu na pokračovanie/

17.03.2019

Kotleba je to najhoršie „vlastenecké“ zlo, aké sa mohlo na Slovensku zakoreniť! Je to človek tak falošný a neúprimný, že pre dosiahnutie svojich, dnes už zjavne zvrhlých egoistických viac »

Jan Santa,  Marian Kocner, zmenky,

Sudcovia z Threemy sú naďalej bez obvinení, podľa Šantu treba doplniť dôkazy

25.02.2020 15:05

Sudcovia z Kočnerovej Threemy sú naďalej bez obvinení aj napriek zhabaným telefónom, domovým prehliadkam a uznaním komunikácie ako dôkazu na súde.

SR Svit Počasie Cesta Most Poškodenie POX

Most do Lopušnej doliny je čiastočne prejazdný

25.02.2020 14:39

Most v noci z nedele na pondelok strhla voda rozvodnenej riečky Mlynica.

Bilbord / Za ľudí / Andrej Kiska /

Kandidát strany Za ľudí Ledecký kampaňoval za obecné peniaze

25.02.2020 13:39, aktualizované: 15:12

Tvrdí to mimovládna organizácia Transparency International Slovensko podľa ktorej si Ledecký robil predvolebnú kampaň prostredníctvom obecnej stránky na sociálnej sieti.

Husní Mubarak

Zomrel bývalý egyptský prezident Husní Mubarak

25.02.2020 12:21, aktualizované: 12:59

S odvolaním sa na vyhlásenie Mubarakovej rodiny o tom informovala agentúra AFP.