Založ si blog

MIMORIADNA SPRÁVA! Nová hrozba na Slovensku!

Pokiaľ jedno nebezpečenstvo má byť vystriedané iným, nejedná sa o vývoj, pretože vývoj špatným smerom nieje vývoj, ale degenerácia!

Ako sa ukazuje v poslednom čase na Slovensku, a najmä v internetových diskusiách, jedna hrozba, jedno zlo, má byť vystriedané zlom iným!

Náboženské kresťanské blúznenie má byť vystriedané iným náboženstvom a iným blúznením o ňom – tzv. Slovanským náboženstvom, Slovanskými tradíciami a kultúrou!

Hodnota našich koreňov, i hodnota našich predkov je nesporná tam, kde títo prinášali skutočné hodnoty pre rozvoj vlastného kmeňa a neskôr i kultúry. To, ale s čím naši predkovia vždy počítali, bol prirodzený a zdravý vývoj a nikdy sa nevracali v tomto smere späť, ale snažili sa ísť vždy dopredu.

A nie inak to bolo i v tzv. „zlatej ére Slovanstva“, v období Sama, Svätopluka, Pribinu i niektorých ďalších. Sú indície, že Slovanská kultúra od svojho prapočiatku má už niekoľko tisíc ročnú históriu, ale dochovalo sa tak málo artefaktov a hodnovených dôkazov, že sa v tomto smere vedú len špekulácie, majúce za následok veľké názorové rozpory.

Prílišne o tomto hĺbať a vŕtať sa v tomto len na základe útržkovitých informácií je v dnešnej dobe úplnou stratou času a plytvaním síl! Doslova nám „horí pod zadkom“ naša epocha a tu, dnes a v prítomnosti sme povinní zachrániť čo sa ešte zachrániť dá, vrátane nás samých.

Tie nadôležitejšie súvislosti, ako súvisí Ježišovo učenie so Slovanskou kultúrou by sme však vedieť mali a preto kto je aj skutočne čistejší človek vo svojom vnímaní, pochopí teraz to, čo skôr či neskôr každý človek pochopiť bude musieť!

Sledujte diskusie a ako lavína sa valiace novodobé myšlienky o Slovanstve v kontexte s už zakoreneným Kresťanským náboženstvom v našom regióne.

Učenie Ježiša Krista a Jeho pôsobenie na Zemi prinieslo v rámci dlhodobého výhľadu nielen pre našu Zem obrovský pokrok v duchovnom vývoji ľudstva, stojaceho už vtedy pred vlastnou záhubou. Toto Jeho učenie spočívalo v prinesení a v neskoršom poznávaní Čistej Pravdy skrze Lásku, ktorú Ježiš stelesňuje a i vtedy stelesňoval.

Ježiš však nebol človek a nikdy ním ani nebude. Bola a je to Bytosť z najvyšších úrovní Bytia, ktorá sa narodením, inkarnovaním na Zem „obliekla“ do pozemského tela, aby tu mohla pôsobiť a vykonať svoje vykupiteľské Dielo, ktoré dodnes nieje väčšinou kresťanov pochopené.

Tak, ako my ľudia, máme svoju vnútornú podstatu, ktorá nieje z tejto Zeme, ale z Ríše Ducha, tak aj Ježiš má svoju Božskú podstatu, resp. JE časťou Boha samotného, časťou, ktorá sa v určitý čas ODDELILA a vystúpila z JEDNOTY, za účelom svojho POSLANIA!

My ľudia sme z Ríše Ducha, naša podstata je duchovná, preto označenie jadra človeka znie „ľudský duch“. Keďže sem sme sa prišli vyvíjať, náš skutočný svet, Duchovný Domov, je nepredstaviteľne vysoko vo Výšinách Stvorenia, a tam sa raz aj navrátime, ak naplníme svoju duchovnú úlohu vo vývoji.

Ak nie, duchovne zahynieme, nielen pozemsky!

To Božské, Božia Ríša je však neopísateľne ďalej a vyššie, než nás Duchovný svet, inak nazývaný ako RAJ.

Božia Ríša je miliardu krát rozľahlejšia, než nezmerné svety Duchovné a i tak ani zďaleka nieje vystihnutá skutočnosť. A na najvyšších miestach tejto Božej Sféry je oblasť, kde doslova „prebýva a tróni“ Boh Stvoriteľ. Po ľavici Ježiš a po pravici Duch Boží, Duch Svätý! Táto Trojjedinosť je zároveň Jednotou, Bohom Stvoriteľom pre nás.

Niet nič vyššie, nič ďalej, okrem Boha! Všetko ostatné jestvujúce vzniklo z Boha a je na ŇOM priamo závislé, bez Boha by nemohlo existovať nič, ani jediná bytosť pod Ním.

Iba Boh je večný, sám seba obnovujúci, nevyčerpateľný Zdroj Sily, nemajúci počiatku ani konca, ani v čase, ani v priestore. Boh Stvoriteľ je zároveň nedosiahnuteľný pre všetky bytosti v celom BYTÍ. Pre záplavu Svetla, ktorú vyžaruje, HO nikdy nemôže vidieť nijaká Bytosť, pokiaľ ON sám, BOH, nezjaví a nezahalí svoju Tvár do formy, vnímateľnej pre „okolitý svet“.

A až z tohoto miesta zostúpila na Zem Jeho malá časť v podobe Ježiša, aby mohla byť ľudstvu v poslednej chvíli ešte v predstihu poskytnutá pomoc, pred jeho hroziacim definitívnym zánikom.

V skutočnosti všetko okolo Ježišovho pôsobenia na Zemi bol Dej veľkých vyžarovaní, majúci za následok prevratné zmeny, ktoré v duchovnom vývoji nielen na Zemi pokračovali.

Stále sa tu ale bavíme o čistom pôsobení Ježiša, nie o tom, čo z Jeho učenia neskôr vytvorili ľudia v určitej pomätenosti, v určitom ideovom blúznení alebo aj z čírej nevedomosti, síce aj nechtiac, ale s dobrým úmyslom.

Náboženstvo, ktoré neskôr okolo Ježišovho učenia vzniklo nebolo chcené, ani plánované, podobne nebolo Stvoriteľom ani chcené, aby Jeho SYN zomrel na kríži.

Táto surová vražda spustila obrovskú karmu ľudstva, ktorá sa v dnešnom veku úplne a zákonite uzavrie, ešte skôr, než sa nad ľudstvom prevalí nesmierne utrpenie a bolesť, ktoré si ľudstvo vynútilo týmto bezbrehým rúhaním sa Bohu!

V čase, keď bol na Zemi Ježiš, bolo dnešné územie Slovanov obývané kmeňovými štruktúrami vtedajších obyvateľov, ktorí sa zdržovali, žili a pracovali v malých, lokálnych oblastiach spravidla pri vodných tokoch a prameňoch.

Vtedajší obyvatelia tohoto územia mali znalosti o základnom fungovaní prírody a hlavne, vídali v nej často bytosti krásneho výzoru, ktoré týchto obyvateľov uchvacovali svojím pohybom, pôsobením a poznaním.

Dokonca vídali nielen tieto nižšie bytostné sily prírody, ako sú salamandri, elfovia, víly, rusalky a podobne, ale postupným vývojom vídali a v určitom smere niektorí aj komunikovali s oveľa väčšími a vyššími bytosťami prírody, doslova majestátnej veľkosti a výzoru a tieto výkonné bytostné sily neboli a nie sú ničím iným, ako správcami a usmerňovateľmi takých živlov, ako je voda, oheň, zem i vzduch a preto vídali nielen napr. vládcu Hromu a blesku Donara, ktorého poznali pod menom Perún /Slovania/, alebo Thor /Germáni/, ale vídali aj vládcu vetra, ohňa a dokonca vídali i správcov veľkých území a vrchov a teda aj vládnucu bytosť našich Tatier s menom TÁTRA, alebo bytostnú Sláviu a toto šlo u nich vo vývoji ešte ďalej a preto občas mohli zazrieť vo svojej činnosti i bytostnú celej našej Zeme ERDU a dokonca i Lunu a Apollóna, vodcovskú bytosť v celej našej slnečnej sústave.

Len na Zemi sú miliardy bytostí tohoto druhu a vidieť dnes ich môžu už len ojedinelí ľudia, s otvoreným duševným zrakom. V minulosti ľudia spätí s prírodou s týmito bytosťami komunikovali a spolupracovali, no dnes je táto téma presunutá len do bájok a rozprávok, ukazujúc tak, aký úpadok ducha na Zemi práve prebieha!

Tieto majestátne bytosti našich predkov doslova uchvacovali vo svojej neúnavnej činnosti a chceli ich často napodobňovať a aj sa im to darilo. Preto Slovanská kultúra šla pomerne rýchlo vo svojom vývoji dopredu.

Slovania boli takto nevedomky pripravovaní na prijatie ďalšieho a vyššieho Poznania o svete, kde im malo byť zjavené, že nad všetkými týmito bytosťami, ktoré vídali, stojí a pôsobí skutočný Vládca a Boh, ktorému všetky tieto vysoké Bytosti s radosťou slúžili a poznali HO.

No o tomto jedinom Bohu v čase, keď bol Ježiš na Zemi, ešte ničoho nevedeli. Poznali len svojich „bohov“, ktorí sa často s nevôľou pozerali na to, že ich nazývajú „bohmi“, pričom tento výraz vôbec nevystihoval podstatu.

Bol však na Zemi iný národ, ktorý mal vtedy už poznanie o tomto Jedinom Bohu a preto sa Ježiš zákonite inkarnoval do jeho stredu, so zámerom, že Ním prineseným poznaním budú neskôr v zdravom vývoji z tohoto národa vyslaní do celého sveta učitelia, ktorí budú prinášať kultúram podobným, ako bola tá naša, poznanie o najvyššom Bohu, pretože z hľadiska celkového vývoja Zeme i vesmíru a najmä z hľadiska duchovného vývoja vtedajších obyvateľov Zeme, to bolo nevyhnutne nutné.

Ježiš však mohol splniť len čiastočne, pretože Jeho pôsobenie na Zemi bolo zákernou vraždou spáchanou na Ňom prerušené, ale už to, čo priniesol, stačilo k tomu, aby sa tento ďalší a nový duchovný vývoj na Zemi započal!

Pokiaľ by ale situácia vtedy bola iná a Ježiš by nebol zavraždený, pôsobil by na Zemi ešte dlhé desaťročia a Jeho služobníci na Zemi by boli postupne rozšírili Pravdu a Lásku, ktorú priniesol, po celej Zemi.

Ešte za Jeho života by sa títo učitelia dostali i na územie dnešných Slovanov a pomáhali by prirodzeným spôsobom na duchovnom vzdelaní a pokroku kultúry Slovanskej i celého ľudstva.

Za zmienku tiež stojí, že ak by naša kultúra vtedy bola duchovne tak vysoko, že by predčila vtedajšiu kultúru židovskú, Ježiš by sa narodil v „našom strede“. Podobne by to bolo i v prípade Inkov, Aziatov, Indiánov a ostatných kmeňových kultúr tej doby, i keď Ázia bola v tom čase dosť ďaleko vo vývoji duchovnom i pozemskom.

Lenže v tom čase prebiehal u Aziatov duchovný úpadok a keďže príchod Ježiša bol presne načasovaný, židovský národ bol v tom čase jediný, ktorý ho mohol prijať s tým, aby Jeho misia aj mala nejaký zmysel.

Ak by vtedy nebol na Zemi židovský národ, nemohol by Ježiš zostúpiť na Zem. I tu platili a platia zákonité deje, ktoré nemožno nikdy obísť!

Učenie Ježiša a ďalší duchovný rozvoj každého, kto toto učenie prijal do svojho srdca, nemalo za následok len skvalitnenie vnútorného duševného života jednotlivca, ale priamo to súviselo aj s harmonickým spolupôsobením s ostatnými podobného druhu a naladenia, čo by v konečnom dôsledku prinieslo i ten správny pozemský pokrok a vývoj a pojem RAJ na Zemi by bol za niekoľko generácií plne opodstatnený.

Celkový život na Zemi by bol založený na PRAJNOSTI a VĎAKE, tak, ako je to v Duchovnom Raji. Na Zemi dnes, je to však úplne naopak, kde neprajníctvo a závisť je v plnom rozkvete!

Lenže všetko sa udialo inak, ako bolo plánované. Ježiša tento národ surovo zavraždil a jeho nasledovníci sa museli dlhú dobu skrývať, alebo zatajovať svoje nové presvedčenie.

Prenasledovanie, vraždy a násilnosti boli vtedy tak bežné, ako sú dnešné naše nákupy v hypermarketoch.

Potom sa ale karta obrátila a jedno násilie bolo vystriedané násilím ďalším, kedy už sformované a skoordinované „kresťanstvo“ začalo „v mene Ježiša“ páchať obrovské škody doslova po celej Zemi! Krvi bolo potom preliatej ešte viac, ako predtým!

Nepochopením Ježišovho učenia sa niektorí pozemskí panovníci a neskôr i cirkevní hierarchovia nechali strhnúť a zlákať k obrovským chybám až vojnám, ktoré svedčili len o tom, že z Ježišovho učenia neprijali za svoje ani to najmenšie.

Celé toto strašné Dianie postihlo vtedy i Slovanov, kedy násilným spôsobom vtrhlo tzv. „kresťanské učenie“ do ich zvyklostí a života. Bolo to kruté obdobie vtedy, kde mečom a ohňom v bezbrehých násilnostiach vyhasli tisíce životov len preto, lebo z učenia Ježiša zostali na Zemi iba trosky.

Len tu a tam sa objavili jedinci, ktorí sa snažili toto učenie objaviť a oživiť v sebe čo najčistejším spôsobom a títo zároveň boli schopní vytvoriť určitú pozitívnu protiváhu tomuto hroznému dianiu!

Prioritou „Nebies“ však bolo, udržať na Zemi Ježišovo učenie do takej podoby, z ktorej by ešte pre nemnohých mohla byť objavená cesta do Svetlých Výšin nášho Duchovného Domova.

A to sa aj podarilo!

A teraz si všimnime tento paradox – za normálnych okolností a pôvodného plánu by Ježišovi učeníci ešte za Jeho života dosiahli územie Slovanov a títo by ich s radosťou prijali, pretože Slovania ako kultúra majú v sebe zakorenený „hlad po poznaní a zdokonaľovaní sa“ a boli by rýchlo prijímali to nové, lebo by videli, že to dokáže ich dobre nasmerované životy ešte viac skvalitniť.

Bola by v tom úžasná spolupráca a rozvoj a množstvo Slovanov by sa vydalo i na blízky Východ aspoň raz uvidieť Syna Božieho v jeho Majestáte a pôsobení! Život na Zemi by sa postupne začínal podobať rajským úrovniam!

Zmenou Diania sa však Ježišovo učenie už značne zdegenerované a pokrivené ľuďmi, dostalo medzi Slovanov až o veľa storočí neskôr a to spôsobom, „skrze krv a meč“ podobne, ako sa teraz do našej kultúry chce vtlačiť iné zvrátené učenie ešte hroznejším mečom a v hroznejšej krvilačnosti než to bolo za tých čias!

Karma ľudstva je nesmierne spletitá a zamotaná. Kto bol vtedy židom, teraz je arabom, a kto slovanom, teraz je židom! Kto vtedy bil, teraz trpí a kto vtedy trpel, teraz bije!

Preto dívať sa na túto minulosť len povrchne a v neúcte k svojim predkom je doslova zavrhnutia hodné podobne, ako zľahčovať všetky tieto udalosti, či nebodaj ich v nepochopení prekrucovať!

Preto na záver pre všetkých, ktorí sú čistého srdca a ktorí aj chcú chápať pravdivé súvislosti o našej minulosti, i o podstate sveta, treba dodať, že všetky tieto novodobé snahy postaviť nepochopenú históriu i predurčenie Slovanstva na stupeň, kam vôbec nepatrí, je podobné, ako to robili a robia dnes náboženskí horlivci nielen v kresťanstve, ale aj v iných náboženstvách!

Preto ešte raz – všetci zvestovatelia všetkých náboženstiev v celkovej histórii ľudstva boli len ľudia ako my, prípadne duchovia z vyšších úrovní než je tá naša a len v Prípade Ježiša a Ducha Pravdy sa dá hovoriť, že na Zemi pôsobil Boh samotný v tele z mäsa a kostí!

Nijaký Buddha, Krišna, Zoroaster, Mohamed a ďalší a ďalší proroci sa nikdy nebudú môcť vyrovnať Ježišovi, lebo Ježiš je POČIATIOK všetkého a zároveň SVETLOU BRÁNOU, cez ktorú sa raz navrátime do nášho Duchovného Domova!

Inej cesty niet, jedine skrze Ježiša je možný návrat pre duchovného tvora do svojho Duchovného domova!

„Ja SOM Cesta, Pravda a Život, nikto neprichádza k Otcovi, jedine skrze MŇA!“…“Ja SOM Alfa a Omega!“

Ako potom v tomto kontexte blednú naši dávni Slovanskí „bohovia“ a bôžikovia, teda vyššie spomenuté bytostné sily, ktoré sú podobne ako my LEN služobníkmi jediného a toho istého Boha!

Je preto potrebné na tomto mieste VAROVAŤ všetkých blúznivcov a fanatikov okolo Slovanstva, aby neboli strojcami obrovských škôd, ktoré v dnešnom obrodnom úsilí na Slovensku môžu ešte napáchať!

Beda všetkým tým, ktorých sa to týka, že budú i naďalej chcieť siahať špinavými a nevedomými „rukami“ po čistom učení Syna Božieho na Zemi, pretože Spravodlivosť DNES ich dostihne tak razantne, ako to ešte doposiaľ nikdy neprežili!

Blažení sú tí, ktorí sa snažia vo svojom čistom vnímaní duchovného srdca prijímať kúsok po kúsku Poznanie, čerpané z Pravdy a s Pravdou súvisiace.

Oni už teraz cítia, ako je ich duch pozdvihovaný v naplnení a radosti na miesta, kde sa môžu nadýchnuť sviežeho závanu Pravdy, a kde môžu začať konečne žiť ako ľudia, ako Bohom tolerovaní a podporovaní tvorovia na Zemi.

Všetci tí, ktorí v tomto Novom Dianí stoja nepriateľsky voči skutočnej Pravde čoskoro utrpia rany osudu doslova ako „ranu za ranou“ a len pod tlakom tejto enormnej bolesti dostanú ešte poslednú možnosť, aby svoj život a celé bytie zobrali konečne pevne do svojich rúk!

Kiežby i oni napokon precitli!

Nech rozprávajú iní: „VAROVANIE PRE VLASTENCOV! „

16.04.2019

NECH ROZPRÁVAJÚ INÍ!: Jony7340 Pani Harabina spinit nemusite on na vas nekyda, Na Harabina spini ko len moze, nehovorim ze je sväty ale pre Slovensko by bol ovela lepsim prez. ako Kiska, Gasparovic viac »

Vladimír Mečiar sa vyjadril o M. Kotlebovi dňa 13. 03. 2019 na Slobodnom vysielači nasledovne:

18.03.2019

"Samozrejme, že v zákulisných politických kuloároch pred voľbou na Ústavných sudcov sa hovorilo, že nejaká dohoda medzi Smerom a Kotlebom prebehla, no neviem o nej, vychádzam len z toho, čo viac »

Prečo Kotleba uzavrel tajnú dohodu so SMEROM a prečo to tají aj pred úzkym vedením predsedníctva strany? /analýza stavu na pokračovanie/

17.03.2019

Kotleba je to najhoršie „vlastenecké“ zlo, aké sa mohlo na Slovensku zakoreniť! Je to človek tak falošný a neúprimný, že pre dosiahnutie svojich, dnes už zjavne zvrhlých egoistických viac »

Peter Pellegrini

Premiér Pellegrini sa rozhodol prerušiť hospitalizáciu

25.02.2020 16:04

V metropole Ruskej federácie prijme Pellegriniho ako prvého lídra z Európy novovymenovaný ruský premiér.

gábor grendel

Grendela obžalovali pre ohrozenie bankového tajomstva Kočnera

25.02.2020 15:55, aktualizované: 16:26

Informoval o tom samotný Grendel na utorkovej tlačovej konferencii s tým, že mu prokuratúra v uplynulých dňoch doručila oznámenie.

Jan Santa,  Marian Kocner, zmenky,

Sudcovia z Threemy sú naďalej bez obvinení, podľa Šantu treba doplniť dôkazy

25.02.2020 15:05

Sudcovia z Kočnerovej Threemy sú naďalej bez obvinení aj napriek zhabaným telefónom, domovým prehliadkam a uznaním komunikácie ako dôkazu na súde.

SR Svit Počasie Cesta Most Poškodenie POX

Most do Lopušnej doliny je čiastočne prejazdný

25.02.2020 14:39

Most v noci z nedele na pondelok strhla voda rozvodnenej riečky Mlynica.